dilluns, 26 de febrer del 2018

Noves tecnologies a les centrals tèrmiquesAteses les exigències mediambientals s’estan desenvolupant noves tecnologies per tal de minimitzar-ne els efectes contaminants i millorar-ne el rendiment energètic. Les més importants són les següents:


Sistemes de dessulfuració dels combustiblespermeten transformar els òxids de sofre en compostos solubles de fàcil eliminació. Consisteix encombina combustibles fòssils amb un hidroperòxid, un agent d'activitat superficial i un líquid aquós, per formar un mitjà de reacció orgànic aquós, el qual es passa a través d'una estança de ultrasò, en una base de flux continu. La barreja que emergeix es separa espontàniament en les fases aquosa i orgànica, des de les quals aquesta fase orgànica és aïllada fàcilment, com el combustible fòssil dessulfurat.


Gasificació del carbó: permet l’explotació dels recursos, que amb la mineria tradicional no són rendibles o són tècnicament inviables, a part d’obtenir gas, un combustible molt menys contaminant. Consisteix en la introducció d'un agent gasificant a la veta del mineral, de la qual resulta el gas del carbó que s'utilitza com a combustible.Combustió en llit fluid: sistema de combustió del carbó a menys temperatura, que permet que la majoria de contaminants romanguin amb els residus de la combustió i no s’emetin a l’atmosfera; al mateix temps se n’augmenta el rendiment, ja que el carbó presenta més superfície de contacte amb l’aire de la combustió. Està en fase d’investigació una variant d’aquest sistema, que és la combustió en llit de fluid circulant, que permet la utilització de combustibles de poc poder calorífic.
Centrals de cicle combinat: la tendència actual és la construcció de centrals de cicle combinat que utilitzen gas natural. En aquestes centrals s’aconsegueixen rendiments de fins el 52%, molt superiors al 35% de les centrals termoelèctriques convencionals. En les centrals de cicle combinat la combustió es duu a terme a la cambra de combustió d’una turbina de gas, semblant a les dels avions a reacció, que arrossega directament un generador elèctric; els gasos emesos s’utilitzen per escalfar una caldera que produeix vapor que acciona una turbina convencional amb el seu generador. 

diumenge, 18 de febrer del 2018

Noves tecnologies a les centrals tèrmiques: La gassificació.
Noves tecnologies a les centrals
tèrmiques: La gassificació.

La gasificació de biomassa i de carbó és una tecnologia usada des de fa més de 200 anys. Va ser utilitzada per produir gas de ciutat a la fi del segle XIX i durant el segle XX.

La gassificació és un procés termo-quimic en el que la biomasa es transformada en gas conbustible.
El gas produït té un baix o mig poder calorífic (1.000 - 3.000 kCal/ Nm³ ) a comparació del gas natural (9.000 kCal/Nm³) o del butá (28.000 kCal/Nm³).

El gas produït conté principalment  CO, H2, CH4, CO2, N2 i vapor d'aigua . Aquests compostos es troben en el gas en proporcions diferents, principalment segons: la presentació i la composició de la biomassa, la tecnologia utilitzada per gasificar, l'agent gasificant i la relació agent gasificant/biomassa. L'agent gasificant pot ser vapor d'aigua, oxigen, aire o una mescla dels anteriors, obtenint el gas amb menor poder calorífic quan s'utilitza aire, en aquest cas l'entrada es limita entre un 20 i un 40% del teòricament necessari per a una combustió completa, i la temperatura d'operació oscil·la entre 700 i 1.400°C segons el tipus de tecnologia utilitzada i les condicions del procés.

El gas combustible generat pot ser aprofitat de diverses maneres: a través de processos de combustió per produir electricitat i/o energia tèrmica o com a gas de síntesi transformant-se en productes de major valor afegit.


Les aplicacions més importants:

  • Calefacció
  • Electricitat
  • Productes Quimics
  • Transport 
-Ventajes:
  • La versatilitat, possibilitat d'obtenir l'energia al moment que aquesta es requereix.
  • fFcilitat d'emmagatzematge d'energia en forma de biomassa.
  • Acceptable eficiència en la producció elèctrica (12-30%) i/o tèrmica (60 – 85%).
  • Poc impacte ambiental, es genera menor impacte ambiental quan es realitza la combustió d'un gas que de biomassa sòlida.
  • Disminució de l'impacte per la reducció de gasos d'efecte hivernacle.
-Desventajes:
  • requereix de plantes industrials amb alts costos d'inversió i un aprovisionament de biomassa molt homogènia.
Central de gassificació d'INERCO
(Empresa de desenvolupament sostenible)