dissabte, 31 d’octubre del 2015

Piles de combustible

La pila de combustible , tambe anomenada celda de combustible , es un dispositiu electroquimic en el qual un fluix continu de combustible i oxidant sofrixen una reacció quimica que dona lloc als productes i suministra corrent electric a un circuit extern.
 
Es trata d'un dispositiu electroquimic de conversio d'energia similar a una bateria , pero es diferencia d'aquesta , en  que esta disenyada per a permitir un  abasteciment continu dels reactius consumits , es a dir , produeix electricitat a partir d'una font externa de combustible i oxigen o altre agent oxidant en  contraposició a la capacitat llimitada de almacenatge d'enrgia que poseix una bateria.La eficiencia energetica d'una pila de combustible es troba generalment entre el 40-60%.
Le piles de combustibles poden ser de diversos tipus i es clasifiquen de diverses maneres , siguent les mes comunes les seguents:
 1. Per el tipus de combinació de combustible i oxidant.
 2. Per el tipus de electrolit usat.
 3. Per la temperatura d'operació.
 4. Per el tipus d'us ( aplicacions portatils , estacionaries, de transport , militars , etc).
 5. Per la seua potencia.
 6. Per el catalitzador utilitzat.
Els cinc tipus de piles de combustibles mes frequents son:
 
1. Pila de combustible de mambrana d'intercambi protonic (PEM).
 • Elecrolitic: membrana de polimer solid.
 • Catalitzador: platí.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 80-95ºC.
 • Eficiancia electrica: 40-60%.


2. Pila de combustible de metanol (DMFC).
 • Elecrolitic: membrana de polimer solid.
 • Catalitzador: platí.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 50-120ºC.
 • Eficiancia electrica: 40%.
 
3. Pila de combustible alcalina (AFC).
 • Elecrolitic: una solució d'hidroxid de potasi en aigua.
 • Catalitzador: es poden usar una gran varietat de metallas no presiosos.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 105-245ºC.
 • Eficiancia electrica: 60-70%. 
 
4. Pila de combustible d'acid fosforic (PAFC).
 • Elecrolitic: acid fosforic liquid.
 • Catalitzador: platí sobre una base de carboni.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 180-205ºC.
 • Eficiancia electrica: 36-42%.
 
5. Pila de combustible de carbonat fos (MCFC).
 • Elecrolitic: carbonat alcalins sobre una matriu de ceramica.
 • Catalitzador: material dels electodes.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 650ºC.
 • Eficiancia electrica: 50-60%.
 •  
 
  

dimecres, 28 d’octubre del 2015

Pila de Combustible

Una pila de combustible  és un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d 'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita.
NomElectròlitRangTemperatura
de treball
Eficiència
elèctrica
Estat
Pila de combustible reversibleKit per l'ensenyament
Blue Energymembrana de polietilèSuperior a 250 kWInvestigació
Pila de combustible biològica (MFC)
Pila de combustible de zinc
Bateria de fluxeInvestigació
Pila de combustible alcalina (AFC)solució alcalinade 10 a 100 kWinferior a 80 °CCel·la: 60–70% Sistema: 62%Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC)membrana polimèrica(ionòmer)de 0,1 a 500 kW70–200 °C,Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC)solució alcalina NaOH70 °CInvestigació
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC)àcid fòrmic90–120 °CInvestigació
Pila de combustible directe de metanol (DMFC)membrana poliméricade pocos mW a 100 kw90–120 °CCel·la: 20–30 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC)Investigació
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC)Àcid fosfòricSuperior a 10 MW200 °CCel·la: 55 % Sistema: 40 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC)Carbonat-Alcalí Fos100 MW650 °CCel·la: 55 % Sistema: 47 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC)ceràmica700 °CInvestigació
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC)Electròlit de ceràmica oxidadaSuperior a 100 MW800–1000 °CCel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 %Comercialitzant-se/
Investigació


Piles de Combustible

QUE ÉS?
Es considera que una pila o cel·la de combustible és un generador 
electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una 
reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la 
qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la 
pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius. 

EL FUNCIONAMENT
El funcionament de la pila de combustible és similar al d'una bateria
en el fet que s'obté electricitat a partir de substàncies que reaccionen químicament
entre si. No obstant això, mentre que les bateries tenen una capacitat limitada d'emmagatzematge d'energia,
la pila de combustible està dissenyada per permetre un proveïment continu dels reactius. A més,
els elèctrodes de la pila de combustible actuen també com a catalitzadors de les
reaccions químiques d'oxidació / reducció.


Tipus de cel·les de combustible

Nom Electròlit Rang Temperatura
de treball
Eficiència
elèctrica
Estat
Pila de combustible reversibleKit per l'ensenyament
Blue Energy membrana de polietilè Superior a 250 kW

Investigació
Pila de combustible biològica (MFC)
Pila de combustible de zinc
Bateria de fluxeInvestigació
Pila de combustible alcalina (AFC) solució alcalina de 10 a 100 kW inferior a 80 °C Cel·la: 60–70% Sistema: 62% Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC) membrana polimèrica(ionòmer) de 0,1 a 500 kW 70–200 °C, Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC) solució alcalina NaOH
70 °C
Investigació
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC) àcid fòrmic
90–120 °C
Investigació
Pila de combustible directe de metanol (DMFC) membrana polimérica de pocos mW a 100 kw 90–120 °C Cel·la: 20–30 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC)Investigació
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC) Àcid fosfòric Superior a 10 MW 200 °C Cel·la: 55 % Sistema: 40 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC) Carbonat-Alcalí Fos 100 MW 650 °C Cel·la: 55 % Sistema: 47 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC) ceràmica
700 °C
Investigació
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC) Electròlit de ceràmica oxidada Superior a 100 MW 800–1000 °C Cel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 % Comercialitzant-se/
InvestigacióEN L'ACTUALITAT
En l'actualitat la barrera principal per a comercialitzar cel·les de combustibles és el seu cost de producció. Avui dia, el cost de fabricació de qualsevol sistema de cel·les de combustible és més alt que el d'equips equivalents amb tecnologia convencional.


RELACIÓ AMB L'ENERGIA DEL HIDROGEN
Es un dispositiu electroquimic capaç de generar electricitat a partir d'un combustible i un comburent, obtenint com a únic residu vapor d'aigua. A causa d'aixó, les piles de combustible són dispositius de conversió d'energia, que tenen la capacitat de produir energia elèctrica contínuament, sempre que s'alimenti el combustible i el comburent als seus respectius elèctrodes.

dimarts, 27 d’octubre del 2015

Piles de combustible.

Formalment es considera que una pila o cel·la de combustible és un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius.
El fet que es necessiti un flux continu de reactius és una de les principals diferències amb les bateries convencionals.
Els reactius típics utilitzats en una cel·la de combustible són hidrogen en el costat de l'ànode i oxigen en el costat del càtode (si es tracta d'una cel·la d'hidrogen). Per altra banda les bateries convencionals consumeixen reactius sòlids i, una vegada que s'han esgotat, ha d'ésser eliminada o recarregada amb electricitat. Generalment, els reactius "flueixen cap a dintre" i els productes de la reacció "flueixen cap a fora". L'operació a llarg termini virtualment contínua és factible mentre es mantinguin aquests fluxos.Tipus de cel·les de combustible:

NomElectròlitRangTemperatura
de treball
Eficiència
elèctrica
Estat
Pila de combustible reversibleKit per l'ensenyament
Blue Energymembrana de polietilèSuperior a 250 kWInvestigació
Pila de combustible biològica (MFC)
Pila de combustible de zinc
Bateria de fluxeInvestigació
Pila de combustible alcalina (AFC)solució alcalinade 10 a 100 kWinferior a 80 °CCel·la: 60–70% Sistema: 62%Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC)membrana polimèrica(ionòmer)de 0,1 a 500 kW70–200 °C,Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC)solució alcalina NaOH70 °CInvestigació
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC)àcid fòrmic90–120 °CInvestigació
Pila de combustible directe de metanol (DMFC)membrana poliméricade pocos mW a 100 kw90–120 °CCel·la: 20–30 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC)Investigació
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC)Àcid fosfòricSuperior a 10 MW200 °CCel·la: 55 % Sistema: 40 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC)Carbonat-Alcalí Fos100 MW650 °CCel·la: 55 % Sistema: 47 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC)ceràmica700 °CInvestigació
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC)Electròlit de ceràmica oxidadaSuperior a 100 MW800–1000 °CCel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 %Comercialitzant-se/
Investigació

Estat actual de la tecnologia:
En l'actualitat la barrera principal per a comercialitzar piles de combustible és el seu cost de producció. Avui dia, el cost de fabricació de qualsevol sistema de piles de combustible és més alt que el de equips equivalents amb tecnologia convencional.

Relació amb la energia de hidrogen:
Les dues principal característiques de l'hidrogen, considerat com a combustible, són: que només produeix vapor d'aigua com a únic residu al ser emprat i que ha de ser produït, en no trobar-se directament en pous o jaciments.
No obstant això, lluny de ser inconvenient, aquest fet és un avantatge: cada país, cada regió, pot produir l'hidrogen que nessecita a partir de les fonts primàries de les que dispose, així, es posible produir hidrogen des de combustibles fòssils, energia nuclear, i desde qualsevol font d'energia renovable.

Cotce d'hidrogen, vaixells, avions i submarins:

Hi ha nombrosos prototips i models de cotxes i autobusos basats en la tecnologia de cel·les de combustible en els quals se segueix investigant i fins i tot fabricant alguns models. La investigació segueix en curs en companyies com DaimlerChrysler, Ballard Power Systems, Ford, Volvo, Mazda, General Motors, Honda, la BMW, Hyundai i Nissan, entre d'altres. Un automòbil comercial pràctic basat amb cel·la de combustible no s'espera fins a almenys 2010 segons la indústria.


El Toyota FCHV PEM FC fuel cell. Un vehicle dissenyat per Toyota impulsat per hidrogen.

Els submarins Type 212A, un avançat disseny alemany per a desenvolupar submarins no nuclears, utilitza cel·les de combustible (desenvolupades per Siemens) per a impulsar nou propulsors i pot mantenir-se submergit durant setmanes sense haver de pujar a la superfície.

Submarí Type 212A al port.

De manera semblant Airbus està desenvolupant un prototip d'avió que utilitzi aquesta tecnologia.

Actualment, un equip dels estudiants universitaris anomenats Energy-Quest està planejant portar un vaixell accionat per cel·la de combustible d'hidrogen al voltant del món (així com altres projectes usant els combustibles eficients o renovables). La seva empresa es diu Tritó.

Piles de combustible


Les piles de combustible són uns dispositius electroquímics capaços de convertir la energia química
continguda en un combustible en energia elèctrica.

Una pila de combustible és un apilament de cel·les individuals, formades per dos elèctrodes (ànode i càtode) i per un electròlit, que es una substància que condueix ions carregats d'un elèctrode a un altre. En els elèctrodes es produeix l'oxidació de l'hidrogen (ànode) i la reducció de l'oxigen (càtode). Unint cada dues cel·les hi ha una placa bipolar que permet la circulació dels electrons per a que completen les reaccions.

dilluns, 26 d’octubre del 2015
21 de Octubre de 2015

21 d'Octubre de 2015, aquesta es la data a la qual van decidir viatjar Marty McFly y Doc en la trilogia de "Regreso al futuro".

En l'argument d'aquesta segona part comença on acaba la primera, amb Marty McFly i Jennifer Parker que tornen a trobar-se després del que ha passat en la pel·lícula anterior, del que la noia no sap res. Llavors arriba el doctor Brown amb la màquina del temps (modificada per funcionar amb escombraries en comptes del plutoni que Doc robar a terroristes libis en la pel·lícula anterior), i li diu a Marty ja Jennifer que han d'anar amb ell, ja que els seus fills corren perill en el futur. Marty, Doc i Jennifer pugen al DeLorean per viatjar en el temps fins al 21 d'octubre de l'any 2015.
65 curiositats de la trilogia "Regreso Al Futuro"
Piles de Combustible

Formalment es considera que una pila o cel·la de combustible és un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius.

Els reactius típics utilitzats en una cel·la de combustible són hidrogen en el costat de l'ànode i oxigen en el costat del càtode (si es tracta d'una cel·la d'hidrogen). Per altra banda les bateries convencionals consumeixen reactius sòlids i, una vegada que s'han esgotat, ha d'ésser eliminada o recarregada amb electricitat. Generalment, els reactius "flueixen cap a dintre" i els productes de la reacció "flueixen cap a fora". L'operació a llarg termini virtualment contínua és factible mentre es mantinguin aquests fluxos.


Tipus de piles de combustible:
NomElectròlitRangTemperatura
de treball
Eficiència
elèctrica
Estat
Pila de combustible reversibleKit per l'ensenyament
Blue Energymembrana de polietilèSuperior a 250 kWInvestigació
Pila de combustible biològica (MFC)
Pila de combustible de zinc
Bateria de fluxeInvestigació
Pila de combustible alcalina (AFC)solució alcalinade 10 a 100 kWinferior a 80 °CCel·la: 60–70% Sistema: 62%Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC)membrana polimèrica(ionòmer)de 0,1 a 500 kW70–200 °C,Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC)solució alcalina NaOH70 °CInvestigació
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC)àcid fòrmic90–120 °CInvestigació
Pila de combustible directe de metanol (DMFC)membrana poliméricade pocos mW a 100 kw90–120 °CCel·la: 20–30 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC)Investigació
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC)Àcid fosfòricSuperior a 10 MW200 °CCel·la: 55 % Sistema: 40 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC)Carbonat-Alcalí Fos100 MW650 °CCel·la: 55 % Sistema: 47 %Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC)ceràmica700 °CInvestigació
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC)Electròlit de ceràmica oxidadaSuperior a 100 MW800–1000 °CCel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 %Comercialitzant-se/
Investigació

En l'actualitat la barrera principal per a comercialitzar piles de combustible és el seu cost de producció. Avui dia, el cost de fabricació de qualsevol sistema de piles de combustible és més alt que el de equips equivalents amb tecnologia convencional.


 Relació amb l'energia de l'hidrogen:
Les dues principal característiques de l'hidrogen, considerat com a combustible, són: que només produeix vapor d'aigua com a únic residu al ser emprat i que ha de ser produït, en no trobar-se directament en pous o jaciments.
No obstant això, lluny de ser inconvenient, aquest fet és un avantatge: cada país, cada regió, pot produir l'hidrogen que nessecita a partir de les fonts primàries de les que dispose, així, es posible produir hidrogen des de combustibles fòssils, energia nuclear, i desde qualsevol font d'energia renovable.

21 de Octubre de 2015

   


21 de Octubre de 2015, esta es la fecha futura a la qual Marty McFly y Doc decidieron viajar en la segunda entrega de la trilogia de regreso al futuro.
Argumento: Esta segunda parte comienza donde terminó la primera, con Marty McFly y Jennifer Parker (esta vez interpretada por Elisabeth Shue) que vuelven a encontrarse después de lo ocurrido en la película anterior, de lo que la chica no sabe nada. Entonces llega el doctor Brown con la máquina del tiempo (modificada para funcionar con basura en vez del plutonio que Doc robó a terroristas libios en la película anterior), y le dice a Marty y a Jennifer que deben ir con él, puesto que sus hijos corren peligro en el futuro. Marty, Doc y Jennifer suben al DeLorean para viajar en el tiempo hasta el 21 de octubre del año 2015...Aqui os dejo con los aciertos y los errores que han tenido sobre el futuro:
 

diumenge, 25 d’octubre del 2015

21 de octubre de 2015, al fin!


Hoy es, al fin, 21 de octubre de 2015, la fecha que los fans de Regreso al futuro tienen marcada en rojo en su calendario desde hace años. Al fin ha llegado la fecha que  Marty McFly i Doc escogieron pera viajar y ver como sería el futuro y la verdad es que acertaron en bastantes cosas pero otras aun están muy lejos de conseguirlas. 


 Aquí dejo un vídeo donde salen los aciertos que adivinaron al hacer en la película i los que no acertaron:Ese tal: 21 de Octubre del 2015...

Sábado. 26 de octubre de 1985. Marty McFly se reencuentra con su querida Jennifer tras haber viajado por primera vez al pasado en el DeLorean de Doc Emmett Brown. Los dos adolescentes (Michael J. Fox ya rozaba la treintena, pero la magia del cine...) se van a besar cuando aparece el científico (Christopher Lloyd) para pedir ayuda. «Tienes que volver conmigo», le suplica. «¿Dónde?». «De regreso al futuro». Doc coge de la basura una lata de cerveza a medias y unas mondas de plátano para llenar el depósito del DeLorean y abandonan por el aire su presente, nuestro pasado. Adiós a los problemas con el precio de la gasolina.
«¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos?». Conducen por una autopista situada en el cielo y Doc le señala a McFly el calendario temporal del DeLorean. «Estamos en el siglo XXI, en Hill Valley, California. ¡Son las 4:29 del miércoles 21 octubre de 2015!». Así empieza la segunda entrega de Regreso al Futuro(1989), una película que se ha convertido en icono de la cultura pop con el paso de los años y una máquina de hacer dinero gracias a las réplicas y la comercialización de sus productos estrella: el DeLorean y el patín volador con el que Marty logra caminar sobre el agua.
Ese futuro ya está aquí: este miércoles es el día señalado.
Es decirr un gran dia para aquellos fanacticos de la informatica i la tecnologia!!! 

dijous, 22 d’octubre del 2015

21 De Octubre de 2015

El futuro es ahora. Hoy es, al fin, 21 de octubre de 2015, la fecha que los fans de Regreso al futuro tienen marcada en rojo en su calendario desde hace años, décadas incluso. Concretamente tres. Y es que cuando la saga cumple 30 años llegamos al día en el que Marty McFly viaja hasta el futuro en la segunda entrega de la legendaria trilogía.

dimecres, 21 d’octubre del 2015

21 de octubre de 2015
El día 21 de octubre de 2015 es la fecha que Marty McFly y Doc escogieron en la segunda entrega de 'Regreso al Futuro' para ver la evolución de la sociedad.

21 D'OCTUBRE de 2015


Aquest passat 21 d'Octubre va ser important per que va ser la fecha que van escollir els protagonistes de la famosa pelicula de ciencia ficció"regreso al futuro 2" per veure quines meravelles els deparava el futur, quins nous descobriments, invents i com havia advançat tot en 30 anys, és a dir, com opinaven els guionistes dels anys 80 que sería el nostre futur: